Kwaliteit

Hoe zit het met;Klachten?Privacy?

Nous hecht veel waarde aan kwaliteit van Zorg, de kwaliteit moet gewoon “goed” zijn. Wat is volgens ons goede zorg? Onder andere dat we waarde hechten aan privacy, transparantie en de mening van onze cliënten. Want zij zijn degene waar het voor ons allemaal om draait.

In & Exclusiecriteria.

Inclusiecriteria

De volgende deelnemers komen in aanmerking voor zorg bij Nous/De Oude Manege Winsum: deelnemers tussen de 12 en de 100 jaar met een intrinsieke motivatie en die actief (willen) participeren in de samenleving. Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit. Binnen De Oude Manege Winsum krijgen ze de mogelijkheid om te oefenen onze minimaatschappij om vervolgens hun plek te hervinden in de ‘gewone‘ maatschappij.

Exclusiecriteria 

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en dus niet kunnen plaatsen zijn cliënten waar sprake is van:

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Het verstrekken of toedienen van medicatie;
 • Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Wegloopgedrag;
 • Vertonen van suïcidaal gedrag;
 • Actuele (hard)drugs- en/of alcoholverslaving; (mensen met soft-drugs verslaving wel welkom)
 • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Verder verleent Nous/ De Oude Manege geen onvrijwillige zorg zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
 • Lichamelijk gehandicapten (is de Oude Manege niet op toegerust).

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen, daar zullen wij dan ook naar doorverwijzen.
Wanneer blijkt dat cliënt aan de exclusiecriteria voldoet maar al in zorg is gaan we kijken of we de zorg kunnen blijven leveren of dat we gaan doorverwijzen.

Klachtenregeling.

Klachtenprocedure Nous

Ieder persoon (cliënt of een derde persoon) die met Nous te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot Nous. Klik voor uitgebreide klachtenprocedure op de link.

Voor eventuele klachten over het VSV traject verwijzen wij u door naar Vsvgroningen.nl

Klik hier

Privacyverklaring.

Nous houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg. Op deze registraties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Klik voor de uitgebreide privacyverklaring op de link.

Klik hier

Vertrouwenspersoon.

Bij Nous maken wij gebruik va een onafhankelijk vertrouwenspersoon via Jeugdstem. Ouders en kinderen die met de jeugdhulp te maken krijgen, zijn daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die hen dwars zitten. Want het is nou eenmaal zo dat er ook wel eens iets fout gaat. Of dat de meningen verschillen. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met het kind, de jongere of de ouder de oplossing te vinden. https://jeugdstem.nl/

Cliëntenraad

Nous is aangesloten bij Zorgkracht 12. Hier kan je als cliënt deelnemen aan de cliëntenraad.

Je kunt bij de cliëntenraad terecht met ideeën, vragen en klachten over Zorgkracht 12/Nous. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur van de coöperatie en komt dan voor jouw belangen als cliënt op.

Heb je een goed idee voor de zorg van Zorgkracht 12 of Nous? Wil je meedenken als lid van de cliëntenraad? Wil je praten met een ervaringsdeskundige? Weet je niet waar je heen moet met je vraag of klacht? Daarvoor kun je allemaal bij de cliëntenraad terecht.

https://zorgkracht12.nl/clienten/